Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1951-МИ
София, 22 януари 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 2 на 21 януари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Баните, област Смолян, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас и за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000). 

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, издадено на 18.01.2021 г. от СГС – ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

2. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-21 от 21.01.2021 г. на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ за внесен от партията финансов отчет за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Родолюбие 2000“, издадено на 18.01.2021 г. от СГС – ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-22 от 11.01.2021 г. на партия „Родолюбие 2000“ за внесен от партията финансов отчет за 2017, 2018 и 2019 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска сигурност и интеграция“, издадено на 18.01.2021 г. от СГС – ФО, VІ-8 състав по ф.д. № 3595/2001 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-20 от 21.01.2021 г. на партия „Европейска сигурност и интеграция“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 989-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. С Решение № 1875-МИ от 22 август 2020 г. на ЦИК са извършени промени в състава на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на община Баните, област Смолян, за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас и за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Александър Андреев

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения