Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1946-МИ/НР
София, 7 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Долна Митрополия, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-217/06.09.2015 г. от Енгин Кючуков - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи" за област Плевен, за промяна в състава на ОИК в община Долна Митрополия, като на мястото на Алина Емилова Симеонова - секретар на комисията, е предложено да бъде назначена Миглена Илиянова Илиева - Димитрова, вписана в списъка на резервните членове при провеждане на консултациите.

Към предложението са приложени заявление от 06.09.2015 г. от Алина Емилова Симеонова да бъде освободена от състава на ОИК в община Долна Митрополия и пълномощно в полза на Енгин Кючуков. След справка по преписката на ОИК в община Долна Митрополия се установи, че в нея се съдържат декларация от Миглена Илиянова Илиева - Димитрова по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплом за завършено висше образование.

С Решение № 1917-МИ/НР от 5 септември 2015 г. на ЦИК е извършена поправка на Решение № 1904-МИ/НР от 4 септември 2015 г. ЦИК за назначаване на ОИК в община Долна Митрополия. В решението за поправка е посочено, че Алина Емилова Симеонова е член на ОИК, а не както неправилно е вписана в първоначалното решение секретар на комисията. Неправилно в заявлението за освобождаване и предложението за промяна на състава на ОИК в община Долна Митрополия Алина Симеонова е посочена като секретар, а не като член на комисията. В съответствие с Решение № 1917-МИ/НР от 5 септември 2015 г. на ЦИК следва Миглена Илиянова Илиева-Димитрова да бъде назначена за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Алина Емилова Симеонова като член на ОИК в община Долна Митрополия.

НАЗНАЧАВА Миглена Илиянова Илиева-Димитрова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Долна Митрополия, област Плевен.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения