Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1945-МИ
София, 21 януари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Републиканци за България“, подписано от Цветан Генчев Цветанов – представляващ партията, заведено под № 1 на 18 януари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, кмет на община Баните, област Смолян, и за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Републиканци за България“, издадено на 11.01.2021 г. от СГС, VІ-20 състав, по ф.д. № 33/2020 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партия „Републиканци за България“ Цветан Генчев Цветанов.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-2 от 11.01.2021 г. на партия „Републиканци за България“.
 5. Уведомление от „Банка ДСК – АД“ за банковата сметка, която ще обслужва предизборната кампания на партията.
 6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък от 7364 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като ПП „Републиканци за България“.

От протокол с вх. № ЧМИ-04-03-1/21.01.2021 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Републиканци за България“ в ЦИК за участие в частичните избори, насрочени за 28 февруари 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Републиканци за България“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, за кмет на кметство Боян, община Венец, област Шумен, за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Николаево, община Плевен, за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, кмет на община Баните, област Смолян и за кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, насрочени на 28 февруари 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Републиканци за България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения