Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1942-МИ
София, 21 януари 2021 г.

ОТНОСНО: изменение на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г. на ЦИК

С Решение № 1928-МИ от 14.01.2021 г. Централната избирателна комисия утвърди изборни книги № 88-МИ-НЧ, № 89-МИ-НЧ, № 90-МИ-НЧ и № 91-МИ-НЧ и с Решение № 1941-МИ от 21.01.2021 г. определи реда относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация.

Във връзка с горното следва да се изменят Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частта относно преброяване на гласовете и попълване на протоколите с резултатите от гласуването и в частта относно опаковане на бюлетините и другите изборни книжа, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ т. 1, 2 и 3 на раздел V „Преброяване на гласовете и попълване на протоколите с резултатите от гласуването (за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район, кмет на кметство)“ на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г. на ЦИК, както следва:

1. Попълване на част I от протоколите

Преди да започне преброяването на гласовете, председателят на СИК запознава членовете на комисията с тази част от Методическите указания.

Секционната избирателна комисия определя с решение кой от членовете й ще има достъп до бюлетините и ще брои, кой ще вписва данните от преброяването на гласовете в черновите на протоколите, а в изборите за общински съветници – и в бланката чернова за преброяване на предпочитанията (преференциите), кой ще попълва протоколите, кой ще опакова бюлетините и книжата, и т.н.

Секционната избирателна комисия разполага със следните протоколи в зависимост от вида избор:

- Протокол за избор на общински съветници (Приложение № 88-МИ-НЧ);

- Протокол за избор на кмет на община, район, кметство (Приложение № 89-МИ-НЧ).

Важно: Избирателната кутия не се отваря.

Първо се работи с черновата на протокола. Данните върху черновата на протокола се попълват, като се спазват указанията, дадени в самия протокол, и се вписват четливо с думи и с цифри.

Последователно в черновата на протокола на страница първа задължително се попълват данните за избирателната секция [община, населено място, кметство, административен район (само за град София, Пловдив и Варна), област], трите имена на членовете на СИК, часът на откриване на изборния ден и приключване на гласуването, на присъствалите лица и останалите данни от страница 1.

Пристъпва се към попълване с думи и с цифри на данните по буква „А“ и данните по т. 1 и 2 от протокола (данни от избирателните списъци), както следва:

- в буква „А“ се вписва броят на получените от СИК в предизборния ден бюлетини, като в зависимост от вида избор се вписва числото по т. 3.1, 3.2, 3.3 или 3.4 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали (Приложение № 84-МИ-НЧ или Приложение № 85-МИ-НЧ за подвижна СИК);

- в т. 1 се вписва броят избиратели според части I и II на избирателния списък при предаването му на СИК, включително и вписаните в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден. За целта се сумират числото по т. 4 на част І от Приложение № 81-МИ-НЧ  и числото по т. 4 на част ІI от Приложение № 81-МИ-НЧ, след което към тази сума се прибавя броят на избирателите, които СИК е вписала в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден. За подвижната СИК в т. 1 от протокола се вписва сумата от числото по т. 3 на Приложение № 82-МИ-НЧ и броя на избирателите, които СИК е вписала в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден. За СИК в специализирана институция в т. 1 от протокола се вписва сумата от числото по т. 3 на Приложение № 83-МИ-НЧ и броя на избирателите, които СИК е вписала в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден.

- в т. 2 се вписва общият брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – част І, част ІІ и допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък.

След като попълни посочените по-горе данни, СИК пристъпва към преброяване и опаковане на бюлетините извън избирателната кутия. Неизползваните бюлетини не се преброяват. Преброяват се:

- унищожените от СИК бюлетини (тук се включват и използваните бюлетини за образец, които са залепени на таблото пред изборното помещение);

- недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (несъответстващ номер);

- недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (заснет вот);

- недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (показан вот);

- сгрешените бюлетини, когато избирателят е сбъркал при гласуването и е гласувал повторно по чл. 267, ал. 2 ИК.

Сумата от петте вида бюлетини се вписва в т. 3 от протокола.

Бюлетините извън избирателната кутия се опаковат в пакети и се надписват, както следва:

- пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

- пакет с надпис „Бюлетини по т. 3“ (унищожените бюлетини, недействителните бюлетини по чл. 227, чл. 228 и чл. 427, ал. 6 ИК и сгрешените бюлетини).

Отрязъците с номерата на бюлетините се изваждат от непрозрачната кутия и се опаковат в плик, който се надписва.

Запечатаните пакети с бюлетините извън избирателната кутия и отрязъците се подписват от всички членове на СИК и се подпечатват.

Всички опаковани материали се прибират в чувала (торбата), който се отстранява от масата. Изпразнените кутии за отрязъците не се слагат в чувала (торбата).

 

 1. Преброяване на бюлетините (гласовете) и попълване на част ІІ от протоколите

Само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или не, като присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при установяване на резултата от гласуването.

 

ГЛАСЪТ Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО:

- бюлетината е по установен образец;

- на гърба на бюлетината са положени два печата на съответната СИК;

- върху бюлетината вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване – за партия, коалиция, местна коалиция, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого”;

- в избори за общински съветници – в бюлетината вотът е отбелязан в едно от квадратчетата за гласуване и няма отбелязано предпочитание (преференция) или е отбелязано едно или повече от едно предпочитание (преференция) в кръгчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят;

- знакът „Х“ или „V“ излиза извън кврадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в друго квадратче;

- върху бюлетината няма вписани символи и знаци, като букви, цифри и други знаци;

- в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания.

Когато в бюлетината има отбелязване със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цят, само в квадратчето „Не подкрепям никого“ – гласът е действителен.

Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат отрязъкът с поредния номер на бюлетината, гласът се брои за действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция.

 

ГЛАСЪТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, КОГАТО:

- бюлетината не е по установения образец;

- на гърба на бюлетината не се съдържат два броя печати на съответната СИК;

- в бюлетината има вписани символи, като букви, цифри и други знаци;

- върху квадратче или кръгче в бюлетината (при избори за общински съветници) знакът „Х“ или „V“ не е отбелязан с химикал, пишещ със син цвят;

- вотът на избирателя е отбелязан със знак, различен от „Х“ или „V“;

- върху бюлетината има отбелязване в повече от едно квадратче – на партия, коалиция, местна коалиция, независим кандидат или в квадратчето „Не подкрепям никого”;

- знакът „Х“ или „V“ засяга повече от едно квадратче за гласуване, така че не може да се определи еднозначно вотът на избирателя;

- в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя (празна бюлетина).

Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изискванията за действителност на гласа и не е откъснат отрязъкът с поредния номер на бюлетината, гласът се брои за недействителен, ако този номер не съвпада с никой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция.

При спор относно действителността или недействителността на някой глас трябва да се вземе писмено решение с поименно гласуване, като случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря.

2.1. Преброяване на бюлетините (гласовете) за партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати

Преди отваряне на избирателната кутия и преброяване на бюлетините от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. На масата остават само избирателната кутия, черновите от протокола, бланката-чернова за преброяване на преференциите (при избори за общински съветници).

2.1.1. Секционната избирателна комисия отваря избирателната кутия. Бюлетините се изваждат една по една от определения от СИК член на комисията и се поставят с лицевата страна надолу. Когато е включена втора избирателна кутия, тя се отваря и бюлетините се изваждат и преброяват заедно с бюлетините от първата.

2.1.2. Последователността на действията на СИК е следната:

2.1.2.1. Преброяват се бюлетините и броят им се вписва в точка 4 от черновата на протокола на СИК. След попълване на тази точка се пристъпва към преброяване на броя на действителните и броя на недействителните гласове.

2.1.2.2. Бюлетините се подреждат на две отделни купчини – действителни (І купчина) и недействителни (ІІ купчина). Купчините с действителни и с недействителни бюлетини се преброяват поотделно. Броят на недействителните гласове се вписва в точка 5 от черновата, а броят на действителните – в точка 6. Сумата от числата по т. 5 и т. 6 трябва да е равна на числото по т. 4 от протокола.

2.1.2.3. След попълване на точка 6, действителните гласове се разделят на две купчини – гласове, подадени за партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати (І купчина), и гласове с отбелязване в квадратчето „Не подкрепям никого“ (ІІ купчина). Преброяват се гласовете (бюлетините), подадени за партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати. Полученото число се вписва в т. 6.1. от черновата. Отделно се преброяват и гласовете „Не подкрепям никого“ и полученото число се вписва в точка 6.2. от черновата. Сумата от числата по т. 6.1. и т. 6.2. трябва да е равна на числото по т. 6 от протокола.

2.1.2.4. Бюлетините с действителни гласове, подадени за всяка от партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, се подреждат на отделни купчини. Бюлетините от всяка купчинка се броят поотделно. Получените числа се вписват на съответния ред в т. 7 от протокола срещу наименованието на съответната партия, коалиция, местна коалиция или името на независимия кандидат.

2.1.2.5. Сумират се числата по т. 7 и полученото число се вписва в т. 7.1 от черновата. Числото по т. 6.1. трябва да е равно на сумата от числата по т. 7 и да е равно на числото по т. 7.1.

В буква „Б“ от черновата на протокола се описва дали е имало спорове по действителността на гласовете и какви решения са взети по тях.

В края на протокола се отбелязва какви жалби или заявления са постъпвали до СИК и какви решения е взела СИК по тях. Описват се и се прилагат към протокола всички жалби.

Ако е получен нов протокол на СИК и е върнат сгрешеният, това обстоятелство задължително се описва.

Описва се каква е била обстановката при произвеждането на изборите.

Всички членове на СИК задължително подписват протокола, като се отбелязва в колко часа е приключило попълването му.

2.2. При избори за общински съветници – преброяване на предпочитанията (преференциите) и попълване на част II, лист 2, т. 8 от протокола за избиране на общински съветници

След установяване броя на действителните и недействителните гласове и вписването им в черновата от протокола, недействителните бюлетини се отделят и се пристъпва към преброяване на предпочитанията (преференциите) за всеки един от кандидатите на партиите, коалициите и местните коалиции.

Важно е да се знае относно преброяване на предпочитанията (преференциите):

- липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа недействителен. Такъв глас се брои (отчита) само за партията, коалицията или местната коалиция;

- предпочитанието (преференцията) не се брои (отчита), когато има отбелязване със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче. Приема се, че няма предпочитание и гласът се брои само за партията или коалицията;

- отбелязването на предпочитание (преференция), когато е гласувано за независим кандидат, не опорочава вота на избирателя. Гласът е действителен и се брои за независимия кандидат.

Препоръчителен е следният начин на преброяване на преференциите:

2.2.1. Предпочитанията (преференциите) се преброяват и отбелязват върху бланка-чернова, която се попълва поотделно за всяка партия, коалиция и местна коалиция.

2.2.2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии, коалиции и местни коалиции и по реда на отпечатването им в бюлетината. Член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчината с действителни гласове за съответната партия, коалиция или местна коалиция, показва я и обявява:

а) поредния номер на кандидата, за когото е отбелязано предпочитание (преференция), или

б) че няма отбелязано предпочитание (преференция), или

в) че е отбелязано предпочитание (преференция) в повече от едно кръгче със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят.

След това подава бюлетината на друг член на СИК за проверка и поставяне в съответната купчина.

2.2.3. Броят на предпочитанията (преференциите) се отразява едновременно и независимо един от друг от двама членове на СИК (предложени в състава на комисията от различни партии и коалиции), определени с решение на комисията.

2.2.4. При наличието на предпочитание (преференция) членът на СИК, който държи бюлетината, оповестява на глас за кой кандидат е предпочитанието. Членовете на СИК, които записват предпочитанията (преференциите) върху бланката-чернова, ги отразяват, като ограждат (зачертават) първото число на първия ред, започвайки от № 1 на първия ред и продължават във възходящ ред, без да изпускат числа до изчерпване на предпочитанията (преференциите) за този кандидат.

Последното оградено (зачертано) число показва броя на получените предпочитания (преференции) за съответния кандидат.

2.2.5. Това число се вписва с цифри в т. 8, част II, лист 2, от протокола на СИК – Приложение № 88-МИ-НЧ от изборните книжа, в правоъгълника под номера на кандидата в листата на съответната партия, коалиция, местна коалиция.

2.2.6. Броят на бюлетините без предпочитание (преференция) се установява, като от броя на действителните бюлетини, подадени за листата на партията, коалицията, местната коалиция, се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции) за всички кандидати на тази партия, коалиция, местна коалиция. Полученото число се записва с цифри в т. 8, в правоъгълника под надписа „без преференции“, в листата на съответната партия, коалиция, местна коалиция. Числото по т. 7 за съответната партия, коалиция, местна коалиция, трябва да е равно на сумата от числата по т. 8 за съответната партия, коалиция, местна коалиция.

 1. Пренасяне на данните от черновите в секционните протоколи на СИК – приложения № 88-МИ-НЧ и № 89-МИ-НЧ

Важно: При попълване на данните в черновата на протокола и преди пренасянето им в протокола се извършва проверка дали са изпълнени вписаните в него контроли.

СИК разполага само с един секционен протокол, в който не се допускат грешки при попълването му. При допуснати грешки СИК получава друг формуляр от секционния протокол от ОИК по ред, определен с Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК.

След като се попълни черновата и се установи, че всички контроли в протокола са удовлетворени, черновата се ксерокопира и се преминава към пренасяне на данните върху секционния протокол.

Всички членове на СИК задължително проверяват дали протоколът е коректно попълнен, контролите са удовлетворени, след което протоколът се подписва, като се отбелязва в колко часа е приключило попълването му.

В долния десен ъгъл на всяка страница на протокола е отпечатан уникален фабричен номер и има черни правоъгълници (маркери). Около фабричните номера и черните правоъгълници (маркери) не се пише и не се поставят печати.

Върху протокола не се драска, не се използва за подложка при попълване на черновата, защото е на химизирана хартия.“

 

 1. ИЗМЕНЯ т. 1 на раздел VІ „Действия на СИК след попълване на протоколите“ на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г. на ЦИК, както следва: „1. Опаковане на бюлетините и другите изборни книжа

„1. Опаковане на бюлетините и другите изборни книжа

След попълване и подписване на секционния протокол СИК опакова изборните книжа и материали по реда на Решение № 1941-МИ от 21 януари 2021 г. на ЦИК, както следва:

Пликове с изборни книжа, които не се поставят в чувала (торбата):

А. В плик с надпис „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ........“ СИК/ПСИК поставят:

1.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ-НЧ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ-НЧ);

1.2. декларациите (приложения № 15-МИ-НЧ и № 80-МИ-НЧ) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 14-МИ-НЧ и № 16-МИ-НЧ);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ-НЧ);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ-НЧ).

Б. В плик с надпис „Плик № 2-МИ – Протокол на СИК № ……“ СИК/ПСИК поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 88-МИ-НЧ);

2.2. попълнения и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването за кмет на община, район, кметство (Приложение № 89-МИ-НЧ);

2.3. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 84-МИ-НЧ или № 85-МИ-НЧ за ПСИК);

2.4. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 87-МИ-НЧ);

2.5. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.6. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.7. ксерокопия на черновата на протокола на СИК.

Пликовете № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на протокола. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

В. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, както следва:

- пакет с надпис „Неизползвани бюлетини“;

- пакет с надпис „Бюлетини по т. 3 от протокола на СИК/ПСИК“;

- пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

- пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

- пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

- черновата на протокола на СИК;

- при избори за общински съветници бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

- пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

- опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

- протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 86-МИ-НЧ);

- приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 81-МИ-НЧ, № 82-МИ-НЧ за ПСИК или № 83-МИ-НЧ за специализирани институции);

- списъкът на лицата, получили копие от протокола на СИК/ПСИК (Приложение № 94-МИ-НЧ);

- постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

- други протоколи на СИК, извън поставените в плик № 2-МИ;

- неизползвани образци на декларации;

- печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет.

Изборните книжа, които се поставят в чувала (торбата), се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

Другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК/ПСИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК/ПСИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Нов и/или частичен избор за …………………… на ……………. г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).“

 

 1. ИЗМЕНЯ приложения № 2 и № 3 на Методически указания, както следва:
 1. Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, приети с Решение № 1880-МИ от 01.09.2020 г., изменени с настоящото на ЦИК, да се публикуват на интернет страницата на ЦИК

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения