Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
София, 8 юни 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград

Общинска избирателна комисия – Разград, с писмо № МИ-15-164 от 07.06.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 208-МИ от 03.06.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Хюсеин Гафур Хаккъ като кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 208-МИ от 03.06.2021 г. на ОИК – Разград; писмо от община Разград до ОИК – Разград с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 0025 от 26.05.2021 г. на Хюсеин Гафур Хаккъ.

След служебна проверка от електронната страница на ГД ГРАО и приложена разпечатка на таблица за броя на населението по постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Дянково, то е 4027, поради което кметство Дянково, община Разград, област Разград, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Разград, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения