Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1930-МИ
София, 23 юли 2012 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законности справедливост” срещу отказ на председателя на ОИК-Белоградчик, за достъп до решение за назначаване на СИК

Постъпила е жалба с вх. № 916 от 22 юли 2012 г. на ЦИК, от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законност и справедливост", регистрирана с Решение № 211/19.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик, против отказ на председателя на ОИК за достъп до решение за назначаване на СИК при произвеждане на новия избор за общински съветници на 22 юли 2012 г.
Към жалбата е приложено копие от удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник № 65/19.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик.
В жалбата се твърди, че на 21.07.2012 г. в 20 ч. председателят на ОИК-Белоградчик, е отказал достъп и информация, свързана с правомощия на ОИК, вменени по чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК. Като регистриран кандидат за общински съветник от листата на ПП "Ред, законност и справедливост" за изборите на 22 юли 2012 г. г-жа Иванова е поискала да се информира за назначените СИК в община Белоградчик и по-конкретно относно председателите и заместник-председателите на комисиите. Председателят на ОИК-Белоградчик, е отказал достъп до решението за назначаване на СИК с аргумента, че същото е било обявено три дни на таблото и запознаването с него е трябвало да стане тогава.
В жалбата се твърди, че изявлението и поведението на председателя на ОИК-Белоградчик, изразяващо се в отказ да се осигури достъп до акт на общинската комисия е незаконосъобразен и противоречащ на разпоредбите на изборното законодателство и че съхраняването на решенията на ОИК в архива не означава засекретяването им и ИК не предвижда след изтичане на тридневния срок тяхната публичност да бъде преустановена.
Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да се произнесе по жалбата, като задължи председателя на ОИК-Белоградчик, да осигури достъп до решението, с което са назначени СИК и са утвърдени списъците на резервните членове.
Съгласно чл. 33, ал. 2 от ИК ОИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията.
Видно от представеното по преписката копие на решение № 220/26.06.2012 г. на ОИК-Белоградчик, за назначаване на СИК в общината за изборите на 22 юли 2012 г. и за утвърждаване резервния състав на членовете на СИК, същото е обявено и поставено на 26.06.2012 г. в 20.45 ч. и е свалено на 02.07.2012 г. в 13 ч., т.е. спазено е изискването на ИК решението да не се сваля по-рано от три дни от поставянето. Решението на ОИК не е обжалвано пред ЦИК и е влязло в сила.
Правата на жалбоподателя, като кандидат за общински съветник не са нарушени. Същият е могъл да се запознае с решението на ОИК за назначаване на СИК в срока, определен съгласно ИК.
Предвид изложеното и основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 916 от 22.07.2012 г. на ЦИК от Ирена Венкова Иванова, кандидат за общински съветник от листата на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу отказ на председателя на ОИК-Белоградчик, за достъп до решение за назначаване на СИК при произвеждане на новия избор за общински съветници на 22 юли 2012 г.

Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения