Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ
София, 31 май 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-4 от 31.05.2023 г. от Неази Азис Таир – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ – община Родопи, за промени в състава на ОИК – Родопи. Предлага се на мястото на Снежана Велкова Стефанова – заместник-председател на ОИК, да бъде назначена Ивелина Димитрова Стефанова.

Към предложението са приложени: заявление от Снежана Велкова Стефанова за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Димитрова Стефанова и пълномощно в полза на Неази Азис Таир.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Родопи, област Пловдив, Снежана Велкова Стефанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Родопи, Ивелина Димитрова Стефанова, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения