Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ/НР
София, 5 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чавдар, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-06-89/04.09.2015 г. от Галя Кунина - общински ръководител на партия „Герб" - община Чавдар, Софийска област, за промяна в състава на ОИК - Чавдар, като на мястото на председателя на комисията Мими Иванова Георгиева е предложено да бъде назначена като председател на ОИК - Чавдар, Цветанка Иванова Влъчкова.

Към заявлението са приложени: молба от Мими Иванова Георгиева за отказ да бъде председател на ОИК - Чавдар, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цветанка Иванова Влъчкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Мими Иванова Георгиева.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Цветанка Иванова Влъчкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения