Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1926-МР
София, 29 май 2023 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Златоград с вх. № МР-06-2 от 18.05.2023 г., относно предстоящ местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

С Решение № З-705 от 16.05.2023 г. на Общински съвет – Златоград, и Заповед № 195/18.05.2023 г. на кмета на община Златоград, е насрочен местен референдум на 9 юли 2023 г. с въпроси, свързани с изграждането на нов кооперативен пазар в центъра на града.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Златоград, област Смолян, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Златоград на 9 юли 2023 г., както следва:

Председател                                     – 510 лева

Заместник-председател                     – 480 лева

Секретар                                          – 480 лева

Член                                                 – 450 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград на 9 юли 2023 г., както следва:

Председател                                     – 205 лева

Секретар                                          – 205 лева

Член                                                 – 195 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите, са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения