Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1926-МР
София, 29 май 2023 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Златоград с вх. № МР-06-2 от 18.05.2023 г., относно предстоящ местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

С Решение № З-705 от 16.05.2023 г. на Общински съвет – Златоград, и Заповед № 195/18.05.2023 г. на кмета на община Златоград, е насрочен местен референдум на 9 юли 2023 г. с въпроси, свързани с изграждането на нов кооперативен пазар в центъра на града.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Златоград, област Смолян, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Златоград на 9 юли 2023 г., както следва:

Председател                                     – 510 лева

Заместник-председател                     – 480 лева

Секретар                                          – 480 лева

Член                                                 – 450 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград на 9 юли 2023 г., както следва:

Председател                                     – 205 лева

Секретар                                          – 205 лева

Член                                                 – 195 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите, са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения