Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1924-МР
София, 23 май 2023 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Челопеч с вх. № МР-06-1 от 26.04.2023 г., относно предстоящ местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

С Решение № 512 от 28.04.2023 г. на Общински съвет – Челопеч, е насрочен местен референдум на 18.06.2023 г. с въпрос: „Подкрепяте ли община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК – Челопеч, Софийска област, за подготовка и произвеждане на местен референдум в община Челопеч на 18 юни 2023 г., както следва:

Председател                                     – 510 лева

Заместник-председател                     – 480 лева

Секретар                                          – 480 лева

Член                                                 – 450 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч на 18 юни 2023 г., както следва:

Председател                                     – 205 лева

Секретар                                          – 205 лева

Член                                                 – 195 лева

3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения