Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1924-НС
София, 30 декември 2020 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“, открита с Решение № 1911-НС от 12.11.2020 г. на Централната избирателна комисия, УНП в РОП: 04312-2020-0001

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 213а, ал. 1 във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 39, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 1911-НС от 12.11.2020 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 21-А от 03.12.2020 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, изменена със Заповед № 22-А от 16.12.2020 г., Решение № 1921-НС от 16.12.2020 г. на ЦИК за предварителен подбор, отразените резултати в Протокол № 1 от 09.12.2020 г., Протокол № 2 от 11.12.2020 г., Протокол № 3 от 14.12.2020 г., Протокол № 4 от 16.12.2020 г., Протокол № 5 от 21.12.2020 г., Протокол № 6 от 29.12.2020 г., Индивидуален протокол № 1 от 29.12.2020 г., Индивидуален протокол № 2 от 29.12.2020 г. и Доклад от 29.12.2020 г. от работата на комисията, протоколно решение по протокол № 267 от 30.12.2020 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговори, отразено в протоколи № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, индивидуални протоколи № 1 и № 2 и Доклад от работата на комисията, съставени на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и във връзка с чл. 55, ал. 1 ППЗОП;

2. „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, „КОНТРАКС“ АД, МИХАИЛ ДИМИТРОВ ВИШАНИН („ДОМИНИОН ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“) и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, тъй като не са изпълнили условие, посочено в документацията и поканата за представяне на оферти, а именно: не са представили първоначални оферти по процедурата.

3. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. ОБЯВЯВА класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“, както следва:

Първо място: „СИЕЛА НОРМА” АД с предложена обща цена: 35 999 000,00 лв. без вкл. ДДС, или 43 198 800,00 лв. с вкл. ДДС.

Второ място: „ЛЕКС.БГ” ЕАД с предложена обща цена 36 000 000,00 лв. без вкл. ДДС или 43 200 000,00 лв. с вкл. ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник „СИЕЛА НОРМА“ АД.

III. На основание чл. 107, ал. 1 ЗОП ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД, „КОНТРАКС“ АД, МИХАИЛ ДИМИТРОВ ВИШАНИН („ДОМИНИОН ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“) и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП решението, протоколите и докладът от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения