Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1923-ПВР/МИ
София, 16 юли 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Карлово, област Пловдив, назначена с Решение № 216-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-882 от 05.07.2012 г., допълнено на 10.07.2012 г., от Пламен Василев Славов - упълномощен представител на ПП „БСП" за назначаване на Васил Василев Чардаклиев като член на ОИК-Карлово на мястото на Петя Иванова Иванова. Приложени са: заявление за освобождаване от Петя Иванова Иванова, декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование, копие от личната карта на Васил Василев Чардаклиев и копие от пълномощно на Пламен Славов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК-Карлово, област Пловдив, Петя Иванова Иванова, ЕГН ... и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК-Карлово, област Пловдив, Васил Василев Чардаклиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения