Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1921-НС
София, 16 декември 2020 г.

ОТНОСНО: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 213а, ал. 1 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и на основание чл. 76, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 34, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), във връзка с Решение № 1911-НС от 12 ноември 2020 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 21-А от 03.12.2020 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 09.12.2020 г., Протокол № 2 от 11.12.2020 г., Протокол № 3 от 14.12.2020 и Протокол № 4 от 16.12.2020 от работата на комисията, протоколни решения по протоколи  № 262 от 09.12.2020 г. и № 264 от 16.12.2020 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършеното разглеждане на подадените заявления за участие в процедурата, отразено в протоколи № 1, № 2, № 3 и № 4 от работата на комисията, съставени на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП;

2. Съответствието на кандидатите с предварително обявените от възложителя изисквания към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и липсата за основания за отстраняване, Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

I. ОБЯВЯВА:

Кандидатите, които отговарят на изискванията към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и за които не са налице основания за отстраняване, и следва да бъдат поканени да представят първоначални оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване“, както следва:

1. „ЛЕКС.БГ“ EАД;

2. „СИЕЛА НОРМА“ АД;

3. „ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП“ АД;

4. „КОНТРАКС“ АД;

5. МИХАИЛ ДИМИТРОВ ВИШАНИН („ДОМИНИОН

 ВОУТИНГ СИСТЕМС, ИНК“);

6. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.   

II. УЧАСНИЦИТЕ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА

 ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ:

1. На основание чл. 107, т. 6  от ЗОП отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидата проф. д-р Иван Величков Иванов („Български машини за гласуване (БМГ)“ с участници в обединението: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и проф. д-р Иван Величков Иванов).

2. На основание чл. 107, т. 6  от ЗОП отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидата „Български машини за гласуване (БМГ)“ с участници в обединението: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и „Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт“ ЕООД.

МОТИВИ:

1. При преглед на представените документи от кандидата проф. д-р Иван Величков Иванов, комисията установи, че заявлението е подадено от името на „Български машини за гласуване (БМГ)“ от проф. д-р Иван Величков Иванов – член на обединението. В заявлението е представен договор за създаване на обединение от 29.11.2020 г., от който е видно, че участниците в обединението са: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и проф. д-р Иван Величков Иванов. Към заявлението са приложени и ЕЕДОП от „Българските машини за гласуване“ ЕООД и „АИСИСТ“ ЕООД, електронно подписани от представителите на двете дружества.

2. При преглед на представените документи от кандидата „Български машини за гласуване (БМГ)“, комисията установи, че заявлението е подадено от името на „Български машини за гласуване (БМГ)“ от „АИСИСТ“ ЕООД – член на обединението. В заявлението е представен договор за създаване на обединение от 07.12.2020 г., от който е видно, че участниците в обединението са: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и „Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт“ ЕООД. Към заявлението са приложени и ЕЕДОП от „Българските машини за гласуване“ ЕООД и „АИСИСТ“ ЕООД, електронно подписани от представителите на двете дружества.

Комисията констатира, че към крайния срок за представяне на заявление за участие в процедурата (23:59 ч. на 07.12.2020 г.) „Българските машини за гласуване“ ЕООД и „АИСИСТ“ ЕООД са участници в две обединения, съгласно договори за създаване на обединение от  29.11.2020 г. и от 07.12.2020 г.

Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. На основание чл. 107, т. 6 от ЗОП отстранява от участие „Български машини за гласуване (БМГ)“ с участници в обединението: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и проф. д-р Иван Величков Иванов и „Български машини за гласуване (БМГ)“  с участници в обединението: „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и „Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт“ ЕООД, тъй като е нарушена забраната по чл. 101, ал. 10 от ЗОП.

III. ОДОБРЯВА поканата за представяне на оферти.

На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗОП, настоящото решение и поканата да се изпрати до избраните кандидати.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения