Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 192-ЕП
София, 18 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА), подписано от Мария Кунина в качеството й на представляващ партията, заведено под № 7 на 16 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Мирослав Христофоров Найденов, Мария Николова Кунина, Силвия Венеславова Димова, Михаела Кирчова Алексиева, Надежда Христова Бацанова, Теодора Емилова Самарджиева, Зорница Павлова Алексиева, Георги Стоянов Корозов, Стефан Стоянов Борисов, Пенка Георгиева Чакалска, Мария Стоянова Драганска, Едуард Кероп Арсенян, Недялко Тенев Недялков и Емил Делчев Димитров.

Към заявлението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 14 бр.

По преписката е представено писмо с изх. № 92-00-157 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Мирослав Христофоров Найденов
2. Мария Николова Кунина
3. Силвия Венеславова Димова
4. Михаела Кирчова Алексиева
5. Надежда Христова Бацанова
6. Теодора Емилова Самарджиева
7. Зорница Павлова Алексиева
8. Георги Стоянов Хорозов
9. Стефан Стоянов Борисов
10. Пенка Георгиева Чакалска
11. Мария Стоянова Драганска
12. Едуард Кероп Арсенян
13. Недялко Тенев Недялков
14. Емил Делчев Димитров

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" (БАСТА).

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения