Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1919-МИ
София, 16 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Айтос, с писмо № МИ-15-538 от 10.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 167-МИ от 08.12.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Ахмед Акиф Ахмед като кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 167-МИ от 08.12.2020 г. на ОИК – Айтос; копие от писмо от община Айтос с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. на кметство Мъглен е 1624, поради което кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 1585 от 05.12.2020 г. на Ахмед Акиф Ахмед.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Айтос, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

БА/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения