Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1918-МИ
София, 15 декември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч

Общинска избирателна комисия – Троян, с уведомление вх. № МИ-15-539 от 11.12.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 219-МИ от 08.12.2020 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадено заявление № 197 от 07.12.2020 г., са прекратени предсрочно пълномощията на Стела Иванова Чолакова като кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Троян, с приложено заверено копие от писмо от Общински съвет – Троян до председателя на ОИК – Троян с изх. № 221(1)/03.12.2020 г. с приложено към него заверено копие от заявление от Стела Иванова Чолакова, с което тя депозира оставката си, заверено копие от решение № 219-МИ/08.12.2020 г. на ОИК – Троян, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, и копие от писмо от община Троян с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 09.12.2020 г. на кметство Калейца е 529, поради което кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Троян, област Ловеч, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения