Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1916-МИ
София, 18 април 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-53/1 от 12.04.2023 г. от Георги Боянов Ралчев за освобождаването му като член на ОИК – Борован, област Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Борован, област Враца, Георги Боянов Ралчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения