Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1916-МИ
София, 3 декември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

С вх. № МИ-15-521 от 30.11.2020 г. и в оригинал на 03.12.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Пламен Йорданов Нанов за освобождаването му като член на ОИК – Калояново.

С вх. № МИ-15-521/1 от 30.11.2020 г. и в оригинал на 03.12.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Маргарита Йозова Шахънска за освобождаването й като член на ОИК – Калояново.

С вх. № МИ-10-44 от 30.11.2020 г. и в оригинал на 03.12.2020 г. е постъпило предложение от Й. И. В. – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промени в състава на ОИК – Калояново. Предлага се на мястото на Маргарита Йозова Шахънска – член на ОИК – Калояново, да бъде назначен Георги Иванов Клявков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Георги Иванов Клявков и пълномощно.

С вх. № МИ-15-522 от 02.12.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петя Начева Петрова – член на ОИК – Калояново, с което уведомява за промяна във фамилното й име – Петрова вместо Кантарска, с приложено копие от личната й карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Маргарита Йозова Шахънска, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Георги Иванов Клявков, ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Пламен Йорданов Нанов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

На назначения член на ОИК – Калояново, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

КС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения