Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1914-МИ
София, 24 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Камено, с писмо № МИ-15-505 от 19.11.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 158 от 14.11.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Андон Димитров Николов като кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 158 от 14.11.2020 г. на ОИК – Камено; копие от писмо от община Камено с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 1331 от 08.11.2020 г. на Андон Димитров Николов.

Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“, таблица „Население“, относно броя на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. в кметство Трояново, община Камено, област Бургас, има регистрирани 1361 жители по постоянен адрес, поради което кметство Трояново отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Камено, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения