Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1914-МИ
София, 24 ноември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Камено, с писмо № МИ-15-505 от 19.11.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 158 от 14.11.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Андон Димитров Николов като кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 158 от 14.11.2020 г. на ОИК – Камено; копие от писмо от община Камено с приложен препис-извлечение от акт за смърт № 1331 от 08.11.2020 г. на Андон Димитров Николов.

Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“, таблица „Население“, относно броя на населението по постоянен адрес към 15.09.2020 г. в кметство Трояново, община Камено, област Бургас, има регистрирани 1361 жители по постоянен адрес, поради което кметство Трояново отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Камено, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения