Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1912-НС
София, 11 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 184-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-92 от 10.04.2023 г. чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, e постъпила жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 184-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Жалбоподателите считат, че решение № 184-НС от 06.04.2023 г., с което е оставена без уважение жалба с вх. № 380 от 05.04.2023 г. на РИК – Русе, е немотивирано и незаконосъобразно, тъй като РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, е трябвало да установи извършеното нарушение и да предприеме действия за установяване на нарушителя, включително и чрез сезиране на МВР.

Жалбоподателите настояват Централната избирателна комисия да отмени решение № 184-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, като незаконосъобразно и да даде съответните указания на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски за установяване на нарушението.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, а разгледана по същество – за недоказана и неоснователна.

Централната избирателна комисия намира, че в жалбата липсват конкретни твърдения, както и доказателства относно евентуалната дата, място на извършване, извършител на деянието, както и подробна фактическа обстановка, при което е извършено. Правилни са мотивите на РИК, че от снимковия материал не може да се установи датата на твърдяното нарушение, както и неговите евентуални извършители.

От обективна страна комисията смята, че не е възможно районната избирателна комисия да извърши непосредствена проверка на място за предизборна агитация, доколкото сигналът е подаден повече от седмица от момента на извършване на твърдяното нарушение,  периодът на предизборната агитация е приключил и агитационните материали подлежат на премахване съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 184-НС от 06.04.2023 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения