Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1910-ПВР/МИ
София, 2 юли 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-881/28.06.2012 г. от Светослав Венциславов Славчев - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" в област Видин, за промени в ОИК - Димово, област Видин. Предлага се на мястото на члена на комисията Елена Петрова Гергова да бъде назначена Ирена Георгиева Петкова и на мястото на Ирена Георгиева Цанкова да бъде назначена Лозинка Емилова Ангелова. Към предложенията са приложени: заявления от Елена Петрова Гергова и Ирена Георгиева Цанкова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Ирена Георгиева Петкова и Лозинка Емилова Ангелова и пълномощно на името на Светослав Венциславов Славчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димово, област Видин, Елена Петрова Гергова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димово, област Видин, Ирена Георгиева Цанкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димово, област Видин, Ирена Георгиева Петкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димово, област Видин, Лозинка Емилова Ангелова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения