Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 191-ЕП
София, 18 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Валентин Симеонов Симов в качеството му на представляващ партията, заведено под № 2 на 13 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите - Валентин Симеонов Симов, Елена Генчова Атанасова, Венета Захариева Харизанова, Диан Тодоров Пенчев, Христо Христов Дунчев, Йонко Йорданов Гергов, Диньо Кирилов Добрев, Цветан Стоименов Ночев, Владимир Милчев Апостолов, Никола Танчев Николов, Пенка Стоянова Иванова, Ивелина Васкова Йотова, Мая Кръстева Стоянова, Момчил Красимиров Сарандев, Тома Александров Сурталов.

При извършената проверка на кандидатите от ГД „ГРАО" в изпълнение на Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. е установено, че кандидат под № 3 в списъка е с невярно ЕГН и друго фамилно име - Харизанова-Маринова. Дадено е указание за отстраняване на нередовността в листата.

На 18 април 2014 г. е постъпило второ предложение, подписано от Валентин Симеонов Симов като представляващ партията, с което е предложена по-къса листа в състав от 14 кандидати, като от предложената на 13 април 2014 г. е изваден кандидат под № 3 Венета Захариева Харизанова.

Към заявлението са приложени следните документи:

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 14 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 14 бр.

По преписката е представено писмо с изх. № 92-00-155 от 15.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Валентин Симеонов Симов
2. Елена Генчова Атанасова
3. Диан Тодоров Пенчев
4. Христо Христов Дунчев
5. Йонко Йорданов Гергов
6. Диньо Кирилов Добрев
7. Цветан Стоименов Ночев
8. Владимир Милчев Апостолов
9. Никола Танчев Николов
10. Пенка Стоянова Иванова
11. Ивелина Васкова Йотова
12. Мая Кръстева Стоянова
13. Момчил Красимиров Сарандев
14. Тома Александров Сурталов

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения