Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1902-МИ
София, 13 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-463 от 02.10.2020 г. от Христо Иванов Христов – председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, с искане за освобождаване, както и писмо с вх. № МИ-10-41 от 08.10.2020 г. от  С. В. – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ с искане за промяна в състава на ОИК – Ябланица.

Предлага се на мястото на Христо Иванов Христов, за председател на ОИК – Ябланица да бъде назначена Красимира Калинова Кръстева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Красимира Калинова Кръстева и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, Христо Иванов Христов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, Красимира Калинова Кръстева, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Ябланица, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения