Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1900-МИ
София, 1 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

Централната избирателна комисия от Белгин Шукри - кмет на община Исперих, област Разград, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Исперих, стая № 1, находяща се на таванското помещение в сградата на ОИК – Исперих, на адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2, в което се съхраняват бюлетини, изборни книжа и материали от проведения национален референдум през 2015 г.; бюлетини, изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 и 13 ноември 2016 г. (първи и втори тур), и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; бюлетини, изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.; бюлетини и изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., с цел преместването им за съхранение в стая „Архив № 3“, ет. 3, в сграда, находяща се на адрес: гр. Исперих, ул. „Родопи“ № 1 (бивша сграда на МТД).

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършването на ремонт.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Исперих, стая № 1, находяща се на таванското помещение в сградата на ОИК – Исперих, на адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2, в което се съхраняват бюлетини, изборни книжа и материали от проведения национален референдум през 2015 г.; бюлетини, изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 и 13 ноември 2016 г. (първи и втори тур) и национален референдум на 6 ноември 2016 г.; бюлетини, изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.; бюлетини и изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., с цел преместването им за съхранение в стая „Архив № 3“, ет. 3, в сграда, находяща се на адрес: гр. Исперих, ул. „Родопи“ № 1 (бивша сграда на МТД).

Достъпът до запечатаното помещение, в което ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се състави протокол съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа, посочени по-горе да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения