Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1897-НС
София, 6 април 2023 г.

ОТНОСНО: заявление от Асен Георгиев Балтов с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в Двадесет и трети изборен район – София, в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-91 от 06.04.2023 г. от Асен Георгиев Балтов – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в Двадесет и трети изборен район – София, с което лицето заявява, че желае да не бъде обявен за избран за народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Асен Георгиев Балтов не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в Двадесет и трети изборен район – София, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в Двадесет и трети изборен район – София, Асен Георгиев Балтов, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 2 април 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения