Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1895-МИ
София, 25 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-436 от 31.08.2020 г. от Асен Атанасов Черешаров – председател на ОИК – Златоград, с искане за освобождаване, както и писмо с вх. № МИ-10-40 от 17.09.2020 г. от Николай Мелемов – областен координатор на ПП ГЕРБ – Смолян, с искане за промяна в състава на ОИК – Златоград.

Предлага се на мястото на Асен Атанасов Черешаров – председател на ОИК – Златоград, област Смолян, да бъде назначена Ирина Руменова Иванова, досегашен член на ОИК, а на мястото на Ирина Руменова Иванова за член на ОИК да бъде назначена Маргарита Ненова Пехливанова.

Приложени са: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Ненова Пехливанова и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Златоград, област Смолян, Асен Атанасов Черешаров, ЕГН              …         , и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Златоград, област Смолян, Ирина Руменова Иванова, ЕГН      …     , досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Златоград, област Смолян, Маргарита Ненова Пехливанова, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения