Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1891-НС
София, 4 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Е Й К – с. …, ул. ….., община Марица, област Пловдив, срещу решение № 252-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-22-367 от 04.04.2023 г. е постъпила жалба от Е  Й  К  – с. …, ул. …, община Марица, област Пловдив, срещу решение № 252-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, относно освобождаване на член на СИК поради несъвместимост и продължаване на работата на секционна избирателна комисия в намален състав в община Марица при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Жалбоподателката моли да бъде разгледано решението на РИК и да й бъде платено за изработеното време в изборния ден на 2 април 2023 г. Твърди, че в обжалваното решение е записано, че се освобождава неявил се член на СИК, което не е вярно. Същата твърди, че на 1 април 2023 г. е участвала в подготовката и приемането на материалите за изборите. На 2 април 2023 г. се е явила на работа в 7.00 ч. и е стояла до връчване на решението на РИК в 14.15 ч.

В изборния ден в СИК е повикан член на РИК, за да се решат възникнали проблеми с ненавременни инструкции по работата на СИК. След изясняване на казуса и непрофесионалното отношение на представителя на РИК към председателя на СИК, жалбоподателката се е намесила и е споменала, че е майка на председателя на РИК и оттам е възникнал проблемът за отстраняването й като член на секционната избирателна комисия поради несъвместимост.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а разгледана по същество за неоснователна.

Съгласно чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 252-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, относно освобождаване на член на СИК поради несъвместимост.

Решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения