Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1891-МИ
София, 18 септември 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна

Общинска избирателна комисия – Аксаково, с писмо вх. № ЧМИ-06-7 от 15.09.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 320 от 18.08.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Красимир Петров Михалев като кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Аксаково, с приложено заверено копие от решение № 320/18.08.2020 г. на ОИК – Аксаково; заверено копие от решение № 321/27.08.2020 г. на ОИК – Аксаково, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, и копие от писмо от община Аксаково с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен и настоящ адрес към 28.07.2020 г. на с. Слънчево е 746, поради което кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Аксаково, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения