Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1887-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез адв. Жулиета Николаева Мандаджиева, срещу решение № 185-НС от 02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-95 от 02.04.2023 г. от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 185-НС от 02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област.

В жалбата се твърди, че почти навсякъде в гр. Ихтиман към следобеда на 01.04.2023 г. са монтирани паравани от типа „тъмна стаичка“, като е невъзможно да се изброят всички секции, например секция 11 в Професионална гимназия „Васил Левски“, секции 12 и 30 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и други секции.

С решение № 185-НС от 02.04.2024 г. РИК 26 – Софийска област, се е произнесла по жалбата, обозначена с вх. № 03/02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област, от Иван Димитров Димитров, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс.

Районна избирателна комисия – Софийска област, е оставила жалбата без уважение като неоснователна, като в решението си по жалбата посочват, че параваните и преградите трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

С подадената в Централната избирателна комисия жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, се иска отмяна на решение № 185-НС от 02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 03/02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област, от Иван Димитров Димитров, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Според жалбоподателя в разпоредбата на чл. 218 ИК Методическите указания и решенията на ЦИК, не са указани параметрите на параваните за гласуване, поради което РИК не може да установи, какво точно нарушение е извършено, като според него този извод е неправилен и не съответства на закона. Жалбоподателят твърди, че целта на законодателя при приемането на промените в закона, с които терминът „кабини за гласуване“ е заменен с „паравани за гласуване“, е да възпрепятства различни лоши практики на контролиран вот на заснемане на бюлетини и други подобни. Според него с обжалваното решение РИК – Софийска област, на практика е поставила равен знак между понятията „кабини за гласуване“ и „паравани за гласуване“ и по този начин формално е изпълнила изискванията на закона, което прави горепосочената промяна в него за напълно безпредметна и по този начин не е осъществила дейностите по прилагането на закона съгласно правомощията си по чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката,  намира жалбата за недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подадената жалба до РИК 26 – Софийска област, има само уведомителен ефект, следователно лицето, депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по жалбата пред РИК 26 – Софийска област, производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България, срещу решение № 185-НС от 02.04.2023 г. на РИК 26 – Софийска област.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения