Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1884-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-41 от 02.04.2023 г. от Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград.

С решение № 190-НС от 01.04.2024 г. РИК 18 – Разград, се е произнесла по сигнал, обозначен като жалба с вх. № 319/01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград, от Мариела Йорданова, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс. В жалбата се сочи, че в СИК № 181600010, № 181600011 и № 181600012 в община Кубрат местата за гласуване с хартиена бюлетина на отговарят на изискванията на Изборния кодекс и указанията на ЦИК, като местата за гласуване с хартиена бюлетина са оформени като тъмна стаичка, а не с паравани за гласуване.

Районна избирателна комисия – Разград, е оставила жалбата без уважение като неоснователна.

С подадената в Централната избирателна комисия жалба от Надежда Йорданова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, се иска отмяна на решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК – Разград, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 319/01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград, от Мариела Йорданова, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подадената жалба до РИК 18 – Разград, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно лицето, депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по жалба пред РИК 18 – Разград, производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения