Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1884-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-41 от 02.04.2023 г. от Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград.

С решение № 190-НС от 01.04.2024 г. РИК 18 – Разград, се е произнесла по сигнал, обозначен като жалба с вх. № 319/01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград, от Мариела Йорданова, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс. В жалбата се сочи, че в СИК № 181600010, № 181600011 и № 181600012 в община Кубрат местата за гласуване с хартиена бюлетина на отговарят на изискванията на Изборния кодекс и указанията на ЦИК, като местата за гласуване с хартиена бюлетина са оформени като тъмна стаичка, а не с паравани за гласуване.

Районна избирателна комисия – Разград, е оставила жалбата без уважение като неоснователна.

С подадената в Централната избирателна комисия жалба от Надежда Йорданова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, се иска отмяна на решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК – Разград, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 319/01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград, от Мариела Йорданова, кандидат за народен представител от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подадената жалба до РИК 18 – Разград, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно лицето, депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по жалба пред РИК 18 – Разград, производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Надежда Йорданова, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България, срещу решение № 190-НС от 01.04.2023 г. на РИК 18 – Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения