Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1882-МИ
София, 1 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бяла Слатина, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-573 от 27.08.2020 г. е постъпила преписка за промени в състава на ОИК – Бяла Слатина, област Враца.

Постъпила е молба от Цветелина Божинова Лазарова – член на ОИК – Бяла Слатина за освобождаването й по лични причини от състава на ОИК – Бяла Слатина.

Постъпило е предложение от Венцислав Василев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ на мястото на Цветелина Божинова Лазарова, за член на ОИК – Бяла Слатина да бъде назначена Мая Тодорова Николова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Мая Тодорова Николова, и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бяла Слатина, област Враца, Цветелина Божинова Лазарова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бяла Слатина, област Враца, Мая Тодорова Николова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Бяла Слатина, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения