Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1880-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-134 от 27.08.2015 г. от кмета на община Тетевен, област Ловеч, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Тетевен.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. От представения протокол за проведените консултации е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Тетевен.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на Политическа партия „ДПС".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Ангелова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Георгиев Димитров
СЕКРЕТАР: Милка Момчилова Консулова
ЧЛЕНОВЕ: Дияна Иванова Лалева
Бранимира Каменова Павлова
Соня Маринова Цветанова
Донка Цочева Цачева
Димитър Венциславов Милков
Цветелина Йотова Стоева
Пламен Стоянов Поев
Пейо Недялков Павлов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения