Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1875-ПВР/МИ
София, 11 юни 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Провадия, област Варна, назначена с Решение № 152-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-877 от 07.06.2012 г. от Павел Илиев Димитров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за освобождаване като член на ОИК - Провадия, на Лидия Николаева Димитрова по нейна молба, преназначаване за председател на ОИК - Провадия, на Стефка Стоянова Пейчева, досегашен член, и за назначаване за членове на ОИК - Провадия, на Ивелина Йорданова Радева, Георги Стоядинов Костадинов и Невдалина Свиленова Маринова . Приложени са препис-извлечения от актове за смърт № 0108 от 17.01.2012 г. на община Варна и № 0054 от 17.05.2012 г. на община Провадия, молба за освобождаване от Лидия Николаева Димитрова, декларации по чл.16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за висше образование и копия от личните карти на Ивелина Йорданова Радева, Георги Стоядинов Костадинов и Невдалина Свиленова Маринова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОИК - Провадия, Красимир Иванов Папанчев, ЕГН ....

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на члена на ОИК - Провадия, Николай Димитров Петров, ЕГН ....

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Провадия, област Варна, Стефка Стоянова Пейчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Провадия, област Варна, Лидия Николаева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Ивелина Йорданова Радева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Георги Стоядинов Костадинов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Провадия, област Варна, Невдалина Свиленова Маринова, ЕГН ....

Анулира издадените удостоверения № 1 и № 8 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения