Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1874-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-337 от 28.08.2015 г. от областния управител на Софийска област, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Елин Пелин и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите.

Протоколът е подписан от всички участвали в консултациите. Има особено мнение от представителя на коалиция „Патриотичен фронт" от представляващия партия НФСБ, което е приложено към протокола. Особеното мнение е свързано със спор в коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 6 и ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Марков Марков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
СЕКРЕТАР: Ангелина Атанасова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Николова Ненова-Николчова
Марияна Димитрова Стоянова-Петрова
Владимир Георгиев Марков
Ганчо Статев Ганев
Теодора Спасова Сапагьорова
Бистра Райкова Кунева-Крумова
Христо Борисов Минков
Милко Маринов Иванов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1957-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения