Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1873-ПВР/НС/МИ/НР
София, 20 август 2020 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Панагюрище, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № МИ-06-564 от 17.08.2020 г. на Централната избирателна комисия от Никола Белишки – кмет на община Панагюрище, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се в сградата на община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на строителни дейности в изпълнение на проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на община Панагюрище“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.0003-С01 от 09.07.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

В помещението ще се осигури разделно съхранение на изборните книжа и материали от изброените избори и референдуми на обособени места. Отварянето на изброените помещения и преместването на изборните книжа ще се извърши в присъствието на длъжностните лица от комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. За извършените дейности ще бъде съставен протокол съгласно Решение № 1244-МИ 30.06.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 юни 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в сградата на община Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от националния референдум през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., във връзка с извършване на строителни дейности в изпълнение на проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на община Панагюрище“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.039-0003-С01 от 09.07.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

След преместване на книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

За извършените действия да се състави протокол съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения