Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1863-МИ
София, 12 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, подписано от Спас Янев Панчев, представляващ партията, заведено под № 5 от 12 август 2020 г. за участие в новите избори за кметове на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас и на кметство Водно, община Дулово, област Силистра, насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ЗС „Александър Стамболийски“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ по ф.д. № 7371/1993 г. VІ-12 с-в на СГС от 11.08.2020 г.

2. Удостоверение № 48-00-337 от 12.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно № 3/11.08.2020 г. в полза на Сашка Костадинова Николова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1030-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в новите избори за кметове на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас и кметство Водно, община Дулово, област Силистра, насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ЗС „Александър Стамболийски“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 246-НС / 17.06.2021

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“

  • № 245-МИ / 17.06.2021

    относно: промени в състава на ОИК – Вършец, област Монтана

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • всички решения