Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1862-МИ
София, 12 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в нови избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от партия „Обединена Социалдемокрация“, подписано от Венцислав Петров Димитров, упълномощен от представляващия партията Йордан Тодоров Гергов, заведено под № 4 на 11 август 2020 г. в регистъра на коалициите за участие в новия избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, насрочен на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП Обединена Социалдемокрация. 

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2020 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.

2. Удостоверение № 48-00-332 от 10.08.2020 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Пълномощно от 10.08.2020 г. в полза на Венцислав Петров Димитров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1016-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Обединена Социалдемокрация“ за участие в новия избор за кмет на кметство Тенево, община Тунджа, област Ямбол, насрочен на 27 септември 2020 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Обединена Социалдемокрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения