Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 186-ЕП
София, 19 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Движение 21“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „Движение 21“, подписано от Татяна Дончева Тотева в качеството й на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Данаил Валериев Георгиев, заведено под № 5 на 17 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Движение 21“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва: Данаил Валериев Георгиев, Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова, Иван Димитров Янев, Драгомир Георгиев Ошавков, Светлозар Стоянов Златев, Пламен Маринов Ралчев, Павлина Ангелова Ковачева, Боряна Стефанова Петкова, Иван Николаев Събев, Вяра Гришина Зафирова, Емил Николов Тарасов, Александър Денчев Денев, Димитър Радославов Веселинов, Иван Ангелов Вацев, Юлия Тотева Малешкова, Благовест Георгиев Георгиев, Гергана Неделчева Георгиева.

Партията е регистрирана с Решение № 128-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени:

1. Заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

2. Заверено копие на пълномощно от Татяна Дончева Тотева – председател и представляващ партия „Движение 21“, в полза на Данаил Валериев Георгиев.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-42 от 18.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „Движение 21“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „Движение 21“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „Движение 21“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 1. Данаил Валериев Георгиев
 2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
 3. Иван Димитров Янев
 4. Драгомир Георгиев Ошавков
 5. Светлозар Стоянов Златев
 6. Пламен Маринов Ралчев
 7. Павлина Ангелова Ковачева
 8. Боряна Стефанова Петкова
 9. Иван Николаев Събев
 10. Вяра Гришина Зафирова
 11. Емил Николов Тарасов
 12. Александър Денчев Денев
 13. Димитър Радославов Веселинов
 14. Иван Ангелов Вацев
 15. Юлия Тотева Малешкова
 16. Благовест Георгиев Георгиев
 17. Гергана Неделчева Георгиева

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1938-МИ / 19.01.2021

  относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

 • № 1937-МИ / 19.01.2021

  относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

 • № 1936-МР / 19.01.2021

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

 • всички решения