Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1856-НС
София, 30 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1-1 от 30.03.2023 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, представлявано от Тодор Христов Гунчев, регистрирано с Решение на ЦИК № 1698-НС от 22.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев в полза на 32 (тридесет и две) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 32 (тридесет и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 19 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 13 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател за страната 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Биляна Александрова Витанова

 

2.

Гергана Георгиева Йорданова

 

3.

Георги Ивайлов Будаков

 

4.

Димитър Емилов Нитов

 

5.

Добромир Христов Батинков

 

6.

Петко Стефанов Илиев

 

7.

Бойко Йорданов Николов

 

8.

Радослав Иванов Стоянов

 

9.

Десислава Руменова Илкова

 

10.

Румен Стефанов Рангелов

 

11.

Величка Йорданова Колева

 

12.

Здравко Емилов Марков

 

13.

Ивелина Валентинова Господинова

 

14.

Станислав Симчев Симов

 

15.

Галина Милчева Момчева

 

16.

Кирил Йорданов Радлов

 

17.

Мартин Валентинов Великов

 

18.

Добра Тодорова Тодорова

 

19.

Йордан Мирчев Мирчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения