Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1852-МИ
София, 30 юли 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-34 от 30.07.2020 г. е постъпило предложение от Веселин Марешки – председател и представляващ ПП „ВОЛЯ“ за назначаване на Цветан Любомиров Цонев за заместник-председател на ОИК – Севлиево, на мястото на освободената с Решение № 1849-МИ от 28.07.2020 г. на ЦИК Мария Михайлова Башева-Венкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Цветан Любомиров Цонев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Севлиево, област Габрово, Цветан Любомиров Цонев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател на ОИК – Севлиево, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения