Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1849-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крумовград, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-303 от 29.08.2015 г. от Себихан Мехмед - кмет на община Крумовград, област Кърджали, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Крумовград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „Реформаторски блок", от която е депозирано писмено предложение, прието от участниците.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Крумовград.

Протоколът е подписан без възражения и особени мнения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава Общинска избирателна комисия в община Крумовград, област Кърджали, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Славчев Тюрдиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Филипова Делчева
СЕКРЕТАР: Фатме Халил Осман
ЧЛЕНОВЕ: Иван Симеонов Иванов
Ренета Славчева Хубенова
Обретко Самуилов Самуилов
Диана Атанасова Вълкова
Павел Александров Красев
Айхан Метин Мехмед
Мирослав Асенов Бораджиев
Тонка Миткова Тодорова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения