Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1843-НС
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-4 от 16 юли 2020 г. в Централната избирателна комисия е получено Решение на Народното събрание от 16 юли 2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Джема Маринова Грозданова като народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

С вх. № НС-10-10 от 16.07.2020 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен представител Йорданка Иванова Фикирлийска, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район – София в 44-то Народно събрание.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите и за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на абсолютна предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.

След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони ЦИК установи, че Йорданка Иванова Фикирлийска фигурира под № 7 в кандидатската листа на партия ГЕРБ Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс при предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител ЦИК следва да обяви следващия в листата кандидат. Следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ под № 8 в списък Б от кандидатската листа на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район – София е Калин Любенов Вельов. При извършваната служебна проверка се установи, че кандидатът под № 6 в листата на партия ГЕРБ Евгения Бисерова Алексиева е обявена за народен представител от листата на партия ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен район – София на основание чл. 302, ал. 2 ИК, с Решение № 4749-НС от 5 май 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и в смисъла на решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия счита, че мандатът по заместване на Евгения Бисерова Алексиева следва да се преобразува в постоянен и на по-силно основание да заеме овакантения депутатски мандат на Джема Маринова Грозданова. Калин Любенов Вельов под № 8 от листата на партия ГЕРБ следва да бъде обявен за народен представител за времето, през което Владислав Иванов Горанов е министър.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София Калин Любенов Вельов, с ЕГН …, под № 8 от листата на партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание за времето, през което Владислав Иванов Горанов изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения