Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 184-ПВР/МИ
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение по електронната поща с вх. № МИ-15-21 от 15.04.2014 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. На 16 април 2014 г. в Централната избирателна комисия документите са получени и по пощата. Предлага се на мястото на Йорданка Цвяткова Ганчева - член на ОИК, да бъде назначен Николай Стоянов Малев. Към предложението са приложени: молба от Йорданка Цвяткова Ганчева за освобождаването й като член на ОИК - Варна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Николай Стоянов Малев.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, Йорданка Цвяткова Ганчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, Николай Стоянов Малев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения