Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1830-НС
София, 27 март 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-72 от 27.03.2023 г. е постъпило предложение от КП „Демократична България – Обединение“ чрез пълномощника Александра Красимирова Стеркова за промени в РИК 08 – Добрички. Предлага се на мястото на Диляна Данаилова Радоева – член на РИК 08 – Добрички, да бъде назначен Йонко Николов Станчев.

С вх. № НС-11-72/1 от 27.03.2023 г. е постъпило заявление от Диляна Данаилова Радоева за освобождаването й от заеманата длъжност в РИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Йонко Николов Станчев и пълномощно в полза на Александра Красимирова Стеркова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Диляна Данаилова Радоева, ЕГН , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, Йонко Николов Станчев, ЕГН .

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения