Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1829-МИ
София, 18 юни 2020 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № МИ-14-30 от 15.06.2020 г. на Централната избирателна комисия от Лилия Етова - вр.и.д кмет на община Септември, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Септември, стая № 6, ет. 2, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка със строително-монтажни работи, които са в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNO001-7.008-0024-С01 за финансиране на проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ ІІІ – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември“ по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дейностите по ремонта ще бъдат извършени на няколко етапа, първият от които е демонтаж на климатик, намиращ се в гореописаното помещение. Тъй като не е възможно чувалите с бюлетини и другите изборни книжа и материали да бъдат преместени в друго помещение, по време на демонтажа на 19.06.2020 г. същите ще останат в помещението под охрана на комисия, определена със заповед на вр.и.д кмета на общината, като няма да се допуска достъп на външни лица. За извършените дейности ще бъде съставен протокол съгласно Решение № 1244-МИ 30.06.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 юни 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в сградата на Общинска администрация – гр. Септември, област Пазарджик, стая № 6, ет. 2, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г., във връзка с извършване на строително-монтажни работи.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се състави протокол съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК. Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения