Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1827-НС
София, 27 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4-5 от 27.03.2023 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1705-НС от 27.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 35 (тридесет и пет) лица – представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 35 (тридесет и пет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 34 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 34 (тридесет и четири) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Елена Петкова Кафеджийска

 

2.

Петя Кирилова Кирилова

 

3.

Катя Атанасова Георгиева

 

4.

Теньо Минчев Боев

 

5.

Иван Николов Ганев

 

6.

Димитър Младенов Иванов

 

7.

Личо Иванов Христов

 

8.

Красимир Йорданов Йорданов

 

9.

Радост Димова Пехливанова

 

10.

Петя Божидарова Пенева

 

11.

Светослав Стойчев Стоев

 

12.

Владимир Любенов Димитров

 

13.

Татяна Петрова Дюлгерова

 

14.

Атанас Димитров Димитров

 

15.

Калинка Желязкова Ангелова

 

16.

Капка Георгиева Йоргова

 

17.

Георги Михалев Василев

 

18.

Красимир Димитров Дюлгеров

 

19.

Гочо Илиев Тодоров

 

20.

Антоанета Славчева Антонова-Маринова

 

21.

Женя Личева Динева

 

22.

Николай Неделчев Неделчев

 

23.

Пламен Георгиев Димитров

 

24.

Христо Георгиев Костов

 

25.

Коста Андреев Илчев

 

26.

Йордан Митков Дуков

 

27.

Иванка Иванова Кацарова

 

28.

Живка Георгиева Жекова

 

29.

Тодор Василев Чиповски

 

30.

Ганка Георгиева Маркова

 

31.

Елена Атанасова Хаджиева

 

32.

Стоян Иванов Овчаров

 

33.

Русин Димитров Ребров

 

34.

Йордан Желязков Йорданов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения