Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1825-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-03-164 от 28.08.2015 г. от кмета на община Враца, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Враца.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Враца.

Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" е представила две кандидатури за член на ОИК от надлежно упълномощени лица от Валери Симеонов и Красимир Каракачанов.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „Движение за права и свободи" в писмен вид.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Миткова Стаменова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Мария Петрова Генова
СЕКРЕТАР: Силвия Николова Каменова
ЧЛЕНОВЕ: Момчил Тошков Петков
Цветомила Коцева Иванова
Никола Иванов Николов
Красимир Крумов Колев
Николай Ценов Чолаков
Румен Езекиев Генов
Георги Иванов Петров
Снежана Христова Ангелова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1922-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения