Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 182-ПВР/МИ
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен, област Плевен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-3/15.04.2014 г. от Владислав Николов - областен ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен. Предлага се на мястото на Румен Лилянов Цачев - председател на ОИК, да бъде назначен Ярослав Николов Димитров, досегашен член на ОИК, и на мястото на Ярослав Николов Димитров да бъде назначен за член на ОИК Йордан Христов Грижов. Към предложението са приложени: заявление от Румен Лилянов Цачев за освобождаването му като председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Йордан Христов Грижов, пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Плевен, Румен Лилянов Цачев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Плевен, Ярослав Николов Димитров, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Йордан Христов Грижов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения