Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1819-НС
София, 24 март 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, област Благоевград

 

След разглеждане на получена административна преписка с вх. № НС-15-123/09.03.2023 г. от РИК – Благоевград, за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, предвид направените предложения за разпределение на ръководни места и членове от представителите на парламентарно представени в 48-то Народно събрание партии и коалиции, участвали в консултациите на 22.02.2023 г. при кмета на община Сатовча за назначаване на секционните избирателни комисии, съобразяване с чл. 92, ал. 6, предл. второ от Изборния кодекс и указанията съгласно Решение № 3032 от 22.03.2023 г. на Върховния административен съд на Република България – Четвърто отделение, след отмяна на Решение № 1786-НС от 16.03.2023 г. на Централната избирателна комисия и на основание чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград, за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, постановено в изпълнение на Решение № 1786-НС от 16.03.2023 г. на Централната избирателна комисия.

НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения