Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1819-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Плевен, е постъпила с вх. № МИ-15-326 от 26.05.2020 г. жалба от Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен, ведно с административната преписка.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно. Счита същото за злоупотреба с власт и постановено при явно несъобразяване с влязло в сила решение № 762/18.12.2019 г. по адм.д. № 1210/2019 г. на Административен съд – Плевен, потвърдено с решение №2607/19.02.2020 г. по адм.д. № 1151/2020 г. на Върховния административен съд. Моли оспореното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

С молба с вх. № 444/15.05.2020 г. Стефан Димитров Петков като представляващ МК „Ние, гражданите“ е поискал изплащане на присъдените в полза на коалицията разноски с решение № 762/18.12.2019 г. по адм.д. № 1210/2019 г. на Административен съд – Плевен. В молбата е посочена банкова сметка, но липсват приложени документи, в т.ч. изпълнителен лист.

Общинската избирателна комисия – Плевен, е мотивирала оспореното решение с липса на представен изпълнителен титул (изпълнителен лист) и липса на собствен бюджет на ОИК – Плевен.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна. Правилата за финансовата дисциплина и контрол при плащания на вземания срещу държавата, в т.ч. за присъдени разноски по приключени влезли в сила съдебни решения, административни дела изискват разходването на бюджетни средства да се извършва само при представен оригинален документ, в т.ч. изпълнителен лист. Същите се съдържат в редица законови и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство – Закона за счетоводството, Закона за данък добавена стойност (чл. 114) и Правилника за приложение на Закона за данък добавена стойност (чл. 79, ал. 7). От друга страна, общинските избирателни комисии не са юридически лица и нямат самостоятелен бюджет. Това обаче не е аргумент за оставяне на молбата без уважение, тъй като при редовни документи, в т.ч. представен оригинален изпълнителен лист, съответните присъдени разноски се изплащат от бюджета на Централната избирателна комисия като първостепенен разпоредител с бюджет съгласно чл. 46, ал. 2 от Изборния кодекс.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Димитров Петков – представляващ МК „Ние, гражданите“, срещу решение № 273-МИ от 18.05.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Плевен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Плевен.

Решенията на ОИК – Плевен, подлежат на обжалване пред Административен съд – Плевен чрез ОИК – Плевен в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения